O SPOLEČNOSTI

SEKYRA GROUP

Sekyra Group působí na českém trhu již od roku 1996 a stojí za řadou reprezentativních pražských budov. Projekty s jejím podpisem mají vždy dlouhodobou vizi.

Hlavní náplní podnikatelské činnosti skupiny Sekyra Group jsou realitní investice, development komerčních a rezidenčních nemovitostí. Profesionálních služeb skupiny využívají především zákazníci z řad mezinárodních korporací, tuzemských i zahraničních investorů, stejně jako kupující či nájemci jednotlivých bytových jednotek.

 

DESÍTKY ÚSPĚŠNÝCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ

Společnost Sekyra Group, která je více, než 25 let aktivní na českém realitním trhu, patří mezi přední developerské společnosti a její portfolio zahrnuje celou řadu úspěšně realizovaných projektů pro rezidenční i komerční využití. Vybudovala sídla pro takové společnosti, jakými jsou Česká spořitelna, Nestlé, T-Mobile, Skanska, Národní technická knihovna a rovněž postavila či zrekonstruovala okolo 8 000 bytů. V současné chvíli rozvíjí své nejvýznamnější projekty, nové městské části v centrálních pražských lokalitách: Rohan City, Smíchov City a Žižkov City.

Rohan city
Sekyra group

ČLENSTVÍ A PARTNERSTVÍ V ASOCIACÍCH A ORGANIZACÍCH

Společnost Sekyra Group vstoupila před více, než 10 lety do segmentu veřejných staveb s projektem Národní technické knihovny, která byla po jejím dokončení v roce 2009 oceněna Stavbou roku a zvláštní cenou poroty Best of Realty. Skupina je také jedním ze zakládajících partnerů neziskové organizace České rady pro šetrné budovy (Czech Green Building Council), jejíž hlavní cíle jsou: podněcování tržní transformace, vzdělávání veřejnosti a propagace, odborné vzdělávání, spolupráce s veřejnou správou, komunikace mezi zainteresovanými a zavedení certifikace šetrnosti staveb k životnímu prostředí.

Lživá tvrzení Reportérů ČT z 25. 4. 2022

Společnost Sekyra Group se ohrazuje proti reportáži Smíchoff, kterou odvysílala Česká televize v pořadu Reportéři 25. dubna 2022. V reportáži byly zveřejněny lživé informace, které vážně poškozují dobré jméno společnosti Sekyra Group i lidí, kteří již více než sedmnáct let pracují na přípravě Smíchov City, největšího projektu v moderních dějinách Prahy.

V reportáži opakovaně zaznělo, že České dráhy prodaly své pozemky na Smíchově společnosti Sekyra Group bez soutěže. Dále redaktoři zjišťovali, obsahuje‑li budoucí kupní smlouva na koupi pozemků inflační doložku, a zda České dráhy budou pozemky pro realizaci dalších etap projektu Smíchov City prodávat za cenu stanovenou znaleckými posudky v roce 2019, přestože v uplynulých letech došlo k významnému růstu cen pozemků. Z kontextu reportáže vyznělo, že touto informací nedisponují, což není pravda. V obou případech byla zveřejněna zavádějící a lživá tvrzení.

V roce 2004 proběhlo výběrové řízení, v němž České dráhy hledaly partnera pro rozvoj nákladového obvodu smíchovského nádraží. Společnost Sekyra Group nabídla Českým drahám kupní cenu za parcely stanovenou nikoli na bázi tehdejší hodnoty drážních pozemků, ale na bázi jejich budoucí hodnoty určené dvěma nezávislými znaleckými posudky poté, co zajistí změnu územního plánu, a dojde tedy k jejich významnému zhodnocení. Tato nabídka společnosti Sekyra Group byla ve výběrovém řízení vyhodnocena jako vítězná.

Informaci, že partner pro rozvoj projektu a koupi dotčených pozemků byl vybrán formou soutěže, mají redaktoři ČT k dispozici přímo od vedení společnosti Sekyra Group již od loňského května, kdy připravovali předchozí reportáž na téma odkupu pozemků na Smíchově (odvysílanou 17. května 2021). Tuto skutečnost ve svých vyjádřeních Reportérům ČT opakovaně sdělily i České dráhy. Přesto tehdy zazněly v reportáži nepravdivé informace, že Sekyra Group odkoupila pozemky od Českých drah bez předchozí soutěže. Na toto pochybení společnost dopisem upozornila generálního ředitele České televize a zároveň na svých webových stránkách zveřejnila prohlášení, ve kterém je věc uvedena na pravou míru. V následné reportáži Smíchoff z 25. dubna 2022 však tuto nepravdivou informaci reportéři zopakovali.

V této reportáži dále zaznělo, že prodejní cena smíchovských pozemků stanovená v roce 2019 dvěma znaleckými posudky byla nízká a podle stejných smluv se prý mají prodávat i zbývající pozemky. Redaktoři konstatovali, že od roku 2019 uplynulo dva a půl roku a ceny pozemků se zvýšily. Tato skutečnost je ale zohledněna i ve smlouvách mezi Sekyra Group a ČD. Vzhledem k etapizaci odkupů je stanovená tržní cena navyšována relevantním indexem růstu cen nemovitostí. I tuto informaci mají redaktoři již od loňského roku, přesto reportáž vyzněla v opačném duchu.

Před odvysíláním reportáže zaslali redaktoři ČT vedení společnosti Sekyra Group e‑mailem několik dotazů týkajících se pozemků na Smíchově. Dotazy zůstaly bez odpovědi s odkazem na špatnou zkušenost z předchozí reportáže z května loňského roku. Tehdy v ní vystoupil výkonný ředitel Leoš Anderle, a společnost Sekyra Group navíc poskytla řadu podkladů, z nichž bylo možné při přípravě reportáže čerpat relevantní údaje. Odvysílaná reportáž však obsahovala řadu nepřesností, skutečnosti byly prezentovány věcně nesprávně a srovnávalo se nesrovnatelné. Bohužel, k závažnému zkreslení pravdy došlo i tentokrát.

Vyjádření Sekyra Group k reportáži ČT ze 17. 5. 2021 o projektu Smíchov City

Společnost Sekyra Group se ohrazuje proti reportáži Smíchov City – Odložený mír, kterou odvysílala 17. 5. Česká televize v pořadu Reportéři ČT. V té došlo ke zpochybnění férovosti prodeje pozemků Smíchov City ze strany Českých drah.

Není pravda, že nevyužívané pozemky, na kterých Sekyra Group staví novou čtvrť Smíchov City, prodaly České dráhy pod cenou.

K odvysílání tendenčně laděné reportáže došlo, přestože novináři Michael Fiala a Jana Neumannová prokazatelně včas obdrželi veškeré požadované odpovědi a byli upozorněni, že ve svých tezích chybně zaměňují plochu „zastavitelnou“ a „zastavěnou“. Reportáž obsahuje celou řadu dalších faktických chyb, které poškozují dobré jméno společnosti Sekyra Group a všech, kteří se na významné proměně Prahy podílejí. Proto jsme se na nepravdivé informace rozhodli upozornit v dopise zaslaném generálnímu řediteli ČT.

FAKTA:

Soutěž
Reportéři ČT nesprávně uvedli, že Sekyra Group byla jediným zájemcem o koupi pozemků a uzavřela smlouvu s Českými drahami na exkluzivní spolupráci v rámci území projektu Smíchov City bez předchozí veřejné soutěže. Soutěž však proběhla v roce 2004.

Fakta o koupi pozemků Smíchov City versus Reportéři ČT

Vliv faktických zátěží na tržní cenu pozemku

V reportáži bylo nesprávně uvedeno, že zátěže pozemku, v tomto případě stavby třetích osob na pozemcích Českých drah, které Sekyra Group vlastním nákladem vykoupila a zdemolovala, nemají standardně vliv na kupní cenu pozemku. Je přitom zcela zřejmé, že zátěže pozemku, které znemožňují využití stavebního pozemku pro výstavbu, lhostejno, jedná-li se o úvěr váznoucí na pozemku, ekologickou zátěž nebo zatížení stavbami ve vlastnictví třetích osob, musí být od tržní ceny při koupi odečteny.

Z e‑mailové komunikace s Reportéry ČT před odvysíláním reportáže 17. 5. 2021

„Pro úplnost ještě reaguji na dotazy, které nám zaslal pan Fiala. Jak jsem vysvětloval, hodnotí pouze zlomek informace, tedy kupní smlouvu na koupi pozemků, náklady na pořízení pozemku jsou však vyšší o prostředky vynaložené na nezbytné výkupy staveb třetích osob před uzavřením kupní smlouvy. Tyto výkupy jsme financovali a byly v nákladové ceně odečteny od tržní hodnoty pozemků. Dvě třetiny pozemků kupovaných v 1. etapě jsou určeny pro umístění zeleně a infrastruktury. Další nemalé náklady je třeba vynaložit v budoucnu na realizaci infrastruktury území a veřejných ploch.“

Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group

Infrastruktura – revitalizace brownfieldu

Reportéři ČT srovnávali pozemek pro realizaci Smíchov City s jinými pozemky, konstatovali přitom, že budování infrastruktury nemá vliv na cenu pozemku, protože tuto investici realizuje developer vždy. Provedli přitom srovnání s menšími projekty v sousedství. Nevzali však v potaz, přestože prokazatelně tuto informaci obdrželi, že projekt Smíchov City je projekt rozsáhlé revitalizace brownfieldu, který vyžaduje vybudování nadřazené městské infrastruktury, která u standardních projektů součástí není, případně není součástí v takové míře. Tyto investice se do tržní ceny pozemků samozřejmě promítají – vždyť jen v rámci první etapy projektu Smíchov City činí cca 300 mil. Kč(!), v rámci celého projektu pak převyšují 1,2 mld. Kč. Zároveň umístění této infrastruktury, ať už komunikací (prodloužení Stroupežnického ulice, 1 km dlouhý pěší bulvár), veřejných parků, školy, nebo třeba také nového dopravního terminálu, snižuje využitelnost pozemků.

Z e‑mailové komunikace s Reportéry ČT před odvysíláním reportáže 17. 5. 2021

„České dráhy získávají za pozemky tržní cenu, která je transparentně vyčíslena pro každou jednotlivou část území. České dráhy parcely v 1. etapě projektu neprodaly za cenu nižší, než je v této části Smíchova běžné, realizují kupní cenu v relaci 25 tis. Kč za 1 m2 komerčně zastavitelných ploch nezasíťovaného pozemku. Investice developera do nezbytné technické a veřejné infrastruktury, jejíž podoba byla v rámci přípravy projektu intenzivně projednávána s dotčenými orgány státní správy a samosprávy za participace veřejnosti, m. j. prodloužení ulice Stroupežnického, vybudování pěšího bulváru a dvou rozsáhlých veřejných parků, kvalifikovaně odhadujeme na částku přesahující 1 mld. Kč, tedy cca 7 tis. Kč/m2 kupovaných pozemků (ve vztahu k první etapě činí tato investice 300 mil. Kč, tj. také přibližně 7 tis. Kč/m2). Tyto podmiňující investice jsou developerem hrazeny nad rámec sjednané kupní ceny pozemků. Od tržní ceny pozemků také nejsou jakýmkoli způsobem odečítány náklady na více než patnáctiletý proces jejich zhodnocení změnou územního plánu, která byla také podmínkou jejich urbanizace. Veškeré náklady související s rozvojem projektu byly průběžně financovány developerem a majitel pozemku se na jejich úhradě nepodílel.“

Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group

Přepočet ceny na 1 m2 pozemku pod budovami

Reportéři i přes detailní písemnou informaci, kterou měli k dispozici, nesprávně přepočetli kupní cenu na m2 pozemku pod budovami. V reportáži zaznělo, že plocha pod budovami sousedního projektu činí 36 % jeho výměry, v případě realizované koupě 1. etapy Smíchov City je to však jen 20 %! Reportéři bohužel zaměnili plochu pod budovami, tedy plochu zastavěnou, s plochou zastavitelnou, tedy plochou pozemku redukovanou o plochy veřejných prostranství. Správný výpočet ceny 1 m2 pod budovami, tedy zastavěné plochy, v 1. etapě projektu Smíchov City tak činí 42,7 tis. Kč/m2 (kupní cena 425 mil. Kč v poměru k zastavěné ploše 9 958 m2), reportéři však uvedli a ve srovnání použili hodnotu 25 tis. Kč/m2. Přičteme‑li výše uvedené investice do nadřazené infrastruktury specifické pro velké rozvojové urbánní projekty, navýší se cena pozemku o dalších 30 tis. Kč/m2(!) na výsledných 72,7 tis. Kč/m2. Znalci Reportérů ČT uvedli rozpětí tržní ceny pozemků pod budovami v relaci 40–70 tis. Kč/m2. Namísto objektivního konstatování, že se cena pozemku pohybuje v těchto tržních mantinelech, resp. je dokonce převyšuje(!), však Reportéři ČT srovnali toto tržní rozpětí s cenou 25 tis. m2 zaplacenou za zastavitelné území a konstatovali, že by cena měla být dvojnásobná. Nesmyslně tak odvodili, že měla být zaplacena kupní cena o stamilióny vyšší.

Z e‑mailové komunikace s Reportéry ČT před odvysíláním reportáže 17. 5. 2021

„Nad rámec toho mi dovolte vyjádřit se k otázce „Za 1 čtvereční metr parcely na ploše 14 910 m2 pod obytnými domy zaplatila společnost Smíchov One Českým dráhám cenu 25 000 Kč?“ – 14 910 m2 jsme kupovali za cenu cca 25 tis. Kč vč. DPH, jak uvádíte, nejedná se ale o plochu „pod obytnými domy“. Plocha „pod obytnými domy“ činí 9 958 m2, zbylá plocha není zastavěna domy ani v podzemí, ani v nadzemí. Upozorňuji na rozdíl mezi „zastavitelnou“ plochou, na kterou odkazujeme v prezentaci, tedy plochou vymezenou veřejnými prostory, a zastavěnou plochu (nebo, chcete‑li, plochou pod domy), tedy půdorysným průmětem domu do pozemku.“

Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group

Srovnání ceny s parcelami v okolí

Reportéři srovnávali kupní cenu pozemků Smíchov City s kupní cenou, kterou např. developer UDI Group vynaložil za pozemky v sousedství. Reportéři však porovnali neporovnatelné, nevzali v úvahu, že 2/3 ploch, které Sekyra Group koupila od Českých drah, tvoří plochy budoucího pěšího bulváru, pozemních komunikací a parků. Nesprávně přitom při srovnání cen sousedních pozemků uvedli, že Sekyra Group nabyla srovnatelné pozemky za cenu 7 500 Kč/m2. Zastavitelné území, srovnatelné s projektem UDI Group, prodaly České dráhy za cenu 25 tis. Kč/m2 vč. DPH, přitom UDI Group za pozemky v sousedství zaplatila 19,36 tis. Kč/m2 vč. DPH.

Činnost společného podniku

Reportéři ČT nesprávně uvedli, že jediným výsledkem činnosti společného podniku je prodej pozemku. Pominuli tak 16 let práce desítek zúčastněných lidí na přípravě projektu, ať už projektantů a architektů, týmu Sekyra Group, Českých drah, ale také zástupců Městské části Praha 5, hl. m. Prahy, IPR Praha, státní správy a v neposlední řadě i veřejnosti, která se do plánování projektu aktivně zapojila v rámci procesu participativního plánování. Touto činností, která byla plně financována developerem bez finanční participace Českých drah, došlo k významnému zhodnocení projektu, České dráhy tedy neprodaly pozemky před lety jako málo hodnotné drážní území, ale teprve po změně územního plánu za tržní cenu stavebních pozemků. Jednalo se přitom o největší změnu novodobého pražského územního plánu.

Novinky

Kariéra

Sekyra Group

Dáváme městu novou tvář

Chcete se zapojit do developerských a realitních projektů, které mění budoucí podobu Prahy? Od roku 1996 jsme v metropoli postavili řadu reprezentativních budov. Projekty s naším podpisem mají vždy dlouhodobou vizi a smysl. Pokud hledáte náročnou a zodpovědnou práci s reálnými výsledky a odpovídajícím ohodnocením, přidejte se do týmu Sekyra Group.

Kariéra v Sekyra Group

Proč se stát členem našeho týmu?

Možnost osobního i kariérního růstu
Víme, že náš tým je jedním z pilířů úspěchu, a proto si vážíme schopných a pracovitých lidí. Samozřejmostí pro všechny naše zaměstnance je prostor pro kariérní růst a možnosti dalšího školení a osobního rozvoje.

Příjemné pracovní prostředí
Sídlo společnosti Sekyra Group se nachází v moderní budově v centru Prahy s výhledem na celé město.

Kontakt pro zájemce

Sekyra Group, a.s., U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha 8
Číslo telefonu +420 234 005 551

Strukturalizované životopisy zasílejte na hr@sekyragroup.cz

Samostatná/ý účetní

Junior Internal Auditor / Junior Controller

Junior Controller/ka

Projektový manažer

Projektový manažer junior

Treasury Analyst

Ekonom developmentu (junior až senior dle potenciálu)

Head of Accounting

Tiskové zprávy

 

 

Jak postupovat při koupi

 1. Ústní rezervace

  Ústní rezervace je nezávazná a sjednává se zpravidla na dobu tří pracovních dnů k účelu prostudování návrhu smlouvy. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy.

 2. Písemná rezervační smlouva

  Obsahuje podmínky týkající se rezervace bytu, včetně stanovení výše rezervačního poplatku.

 3. Budoucí kupní smlouva

  Dojednává budoucí podmínky koupě nemovitosti, určuje splátkový kalendář, upřesňuje klientské změny a výběr klientských standardů.

 4. Kupní smlouva

  Po kolaudaci objektu a doplacení zbytku kupní ceny dochází k podpisu konečné kupní smlouvy. Tato smlouva se vkládá na katastr nemovitostí.

 5. Předání nemovitosti

  Předání nemovitosti je posledním krokem k získání nemovitosti. Samotné předání probíhá za přítomnosti zástupců developera a generálního dodavatele stavby.

Možnosti financování

Vážení klienti, financování nemovitosti vám můžeme pomoci zajistit u jednoho z našich dlouhodobých hypotečních partnerů. Vše vám rádi vysvětlíme na osobní schůzce.

Splátkový kalendář

 • 20 % z ceny nemovitosti do 10 dnů od podpisu budoucí kupní smlouvy
 • 30 % z ceny nemovitosti po dokončení hrubé stavby
 • 50 % z ceny nemovitosti po kolaudaci objektu

Potřebujete pomoci
s financováním?

Nevíte si rady, jak správně a opravdu výhodně zařídit financování vašeho nového bydlení? Společnost Sekyra Group pomáhá svým klientům, kteří zvažují koupi nemovitosti v některém z našich aktuálních projektů. Abychom zajistili našim klientům maximální podporu a větší finanční jistotu, začali jsme spolupracovat s finančně poradenskou společností 4fin Better together, která zajišťuje kompletní majetkové poradenství.

4fin nabízí bohaté, dlouholeté zkušenosti, a především individuální přístup, zaměřený na osobní možnosti a potřeby klienta. Konzultanti společnosti 4fin jsou zkušení profesionálové, vždy s aktuálním přehledem o financích i realitách. Zároveň denně analyzují data z finančního trhu, a svým klientům tak dovedou efektivně ušetřit čas i peníze.

Pokud potřebujete pomoci s finančními otázkami ohledně vašeho nového bydlení v projektech Sekyra Group, neváhejte se obrátit na konzultanty z 4fin, které najdete na stránkách www.4fin.cz.

4fin.cz

GDPR

Informace o ochraně osobních údajů ve skupině společností Sekyra Group

Společnosti v rámci skupiny Sekyra Group dbají o ochranu Vašich osobních údajů a zavázaly se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů − dále jen „GDPR“). Na důkaz naší oddanosti ochraně osobních údajů jsme vypracovali a schválili soubor závazných podnikových směrnic obsahující pravidla upravující tyto naše závazky v oblasti ochrany osobních údajů, a to včetně zásad přenosu osobních údajů a souvisejících práv jednotlivců na soukromí.

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávání námi. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě právních předpisů, které nám to určují, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

1) minimalizovat jejich nutný rozsah,
2) chránit je a kontrolovat přístup k nim,
3) vymazat je, když už nejsou aktuální a potřeba.

1. Předmět:

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů společnostmi patřícím do skupiny Sekyra Group, jejichž seznam je uveden v příloze tohoto memoranda (dále jen „Skupina Sekyra Group“), a práva subjektů těchto osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkaz na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během běžné podnikatelské činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází například při poskytování služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci se společnostmi Skupiny Sekyra Group, nebo při návštěvách a používání našich webových stránek. Osobní údaje rovněž přijímáme od svých zákazníků za účelem poskytování služeb v jejich zastoupení.

2. Identita správce osobních údajů:

Správci osobních údajů v rámci Skupiny Sekyra Group a pro účely tohoto memoranda jsou společnosti uvedené v seznamu společností v příloze tohoto memoranda, které společně stanoví účely a prostředky zpracování osobních údajů a považují se tak za společné správce osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR (dále společně jen „Společní správci“ nebo jednotilvě jako „Správci“). Hlavním správcem odpovědným za plnění povinností Skupiny Sekyra Group v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tj. zejména pokud jde o výkon práv subjektu údajů a povinnosti poskytovat informace v souladu s GDPR, je společnost Sekyra Group, a.s., IČO 63998611 (dále jen „Sekyra Group, a.s.“). V případě, že budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů kteroukoli společností ze Skupiny Sekyra Group, případně v souvislosti s činností těchto společností, můžete se obrátit na:

Sekyra Group, a.s.
U Sluncové 666/12a
180 00 Praha 8 – Karlín
E-mail: gdpr@sekyragroup.cz 2 / 7

3. Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • Kontaktní informace, které nám umožňují komunikaci s Vámi, například jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jiné adresy, které nám umožní odesílat Vám zprávy, firemní informace a registrační údaje, které nám poskytnete.
 • Jiné údaje v CV uchazečů o zaměstnání (vzdělání, znalosti, pracovní zkušenosti, rodinný stav, atd.)
 • Informace o vztazích, které nám pomohou při podnikání s Vámi, například typy produktů a služeb, o něž můžete mít zájem.
 • Transakční informace týkající se způsobu, kterým s námi jednáte, včetně nákupů, poptávek, informací o zákaznických účtech, objednacích a kontaktních informací, podrobností fakturačních a finančních údajů, podkladů pro zdanění, historie transakcí a korespondence a informace o způsobu, kterým využíváte naše webové stránky (tj. webové stránky Skupiny Sekyra Group: www.sekyragroup.cz)...

Dluhopisový program SEKYRA GROUP

Card image

Základní prospekt

ZDE
 
Card image

Konečné podmínky
dluhopisů

ZDE
 
Card image

Smlouva
s administrátorem
emise

ZDE
 
Card image

Stanovy
společnosti

ZDE
 
Card image

Řádná účetní
závěrka emitenta
k 31. 12. 2020

ZDE
 
Card image

Řádná účetní
závěrka emitenta
k 31. 12. 2021

ZDE
 
Card image

Informace o plnění
emisních podmínek
za rok 2021

ZDE
 
Card image

Řádná účetní
závěrka emitenta
k 31.12.2022

ZDE
 
Card image

Informace o plnění
emisních podmínek
za rok 2022

ZDE
 
Card image

Pozvánka na řádnou
valnou hromadu
Žižkov Station Development, a.s.

ZDE
 
Card image

Řádná účetní
závěrka emitenta
k 31. 12. 2023

ZDE
 
Card image

Informace o plnění
emisních podmínek
za rok 2023

ZDE
 

Oznámení Whistleblowing

Tato stránka umožňuje oznamovateli informovat Sekyra Group o skutečnostech a formou v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, v aktuálním znění, a zákonem č. 253/2008 Sb., AML zákon, v aktuálním znění.

 

Toto oznámení lze učinit:

Písemně

na adresu společnosti Sekyra Group, a.s., a k rukám určené osoby
U Sluncové 666/12a, Karlín, 186 00 Praha 8
na obálku uvést „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“

na určený e-mail:
pstastny@sekyragroup.cz

Telefonicky na číslo

+420 234 005 625

Pro příjem oznámení byla určena příslušná osoba:

 • Pavel Šťastný, Whistleblowing Officer

Pro účely další komunikace do oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující vaši totožnost.
Oznámení lze učinit i anonymně.

Ke stažení

Card image

QUATRODOM spol. s r. o.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

ZDE
 
Card image

Rohan B four, s.r.o.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

ZDE
 
Card image

Smíchov Three, s.r.o.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

ZDE
 
Card image

Smíchov Two, s.r.o.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

ZDE
 
Card image

Rohan B three, s.r.o.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

ZDE
 
Card image

Logo Sekyra Group

Prosíme o dodržení základních
pravidel užití loga Sekyra Group.
Každé užití našeho loga
musí být schváleno.
Kontaktujte, prosím,
marketingové oddělení.

ZDE
 
Card image

Logo manuál
Sekyra Group

Pravidla pro používání jednotného
vizuálního stylu Sekyra Group, a.s.

ZDE
 
Card image

Video prezentace
společnosti

Představení společnosti Sekyra Group, a.s.
a jejích developerských projektů

ZDE
 
Card image

Logo
Sekyra Foundation

Každé užití našeho loga
musí být schváleno.
Kontaktujte, prosím,
marketingové oddělení.

ZDE
 

Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.